ÚČEL A CÍL SCHVÁLENÉHO KONCEPČNÍHO DOKUMENTU

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (dále jen „Plán rozvoje“) stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů v  tomto kraji. Plán rozvoje není příslibem financování nebo spolufinancování jednotlivých záměrů. Časové zařazení vlastní realizace a zajištění financování je na investorech.

Podkladem pro zpracování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací byly Územní plány velkých územních celků a naopak plány rozvoje vodovodů a kanalizací jsou podkladem pro územní plány obcí a pro regulační plány.

„Plán rozvoje“ je zpracován s výhledem na cca 10 let (do roku 2015).

Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků slouží jako podklad orgánům státní správy a samosprávy při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí.

Lze navrhnout, projednat a schlálit změny „Plánu rozvoje“ při respektování stanovených podmínek a postupů.

K naplnění účelu a cíle Plán rozvoje“ zahrnuje:

Podle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, pokud došlo ke změně podmínek, za nichž byl „Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ schválen, zpracuje a schválí kraj změnu a aktualizaci.

ZMĚNA
Od roku 2010 platí metodický pokyn 401/2010-15000 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací. Z tohoto metodického pokynu je nutné vycházet při zpracování podkladů pro změnu PRVK.