Vodní dílo Stráž pod Ralskem

POLOHA
Tok Ploučnice
říční km 85,7
hydrologické pořadí 1-14-03-004
Obec Stráž pod Ralskem
Okres Česká Lípa
Kraj Liberecký
Pohled na VD Stráž pod Ralskem
Vodní dílo bylo vybudováno jako samostatné, které svým režimem neovlivňuje provoz jiného vodního díla.


ÚČEL A KAPACITA
Hlavním účelem nádrže je snížení povodňových průtoků na Ploučnici a ochrana území pod hrází před povodněmi. Vedlejšími účely jsou regulovaný chov ryb, vodní sporty, rekreace a naředění znečištění v toku Ploučnice v případě havarijního zhoršení jakosti vody.
 
Minimální průtok pod hrází /MQ/ 100 l/s
Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 12 m3/s


HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Ploučnice
plocha povodí /A/ 42,8 km2
Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 767 mm
průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 455 l/s
Průměrný 355denní průtok* /Q355d/ 166 l/s
Stoletý (maximální) průtok /Q100/ 30 m3/s
* průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce


TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzdouvací objekt - hráz
sypaná, homogenní, zemní
kóta koruny hráze 310,05 m n.m.
délka koruny hráze 950 m
šířka koruny hráze 7 m
maximální výška hráze nad terénem 5,25 m
 
Výpustná zařízení
spodní výpusti
průměr spodních výpustí 2 x DN 1000
kapacita spodních výpustí při hladině stálého nadržení 2 x 3,883 m3/s
průměr spodních výpustí DN 400
kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 0,657 m3/s
 
bezpečnostní přeliv
nehrazený, čelní o 2 polích
délka přepadové hrany (2 × 10,3) 20,6 m
kóta přepadové hrany 308,53 m n.m.
celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 13,2 m3/s
 
Nádrž
kóta dna nádrže 304,80 m n.m.
hladina stálého nadržení 306,83 m n.m.
hladina zásobního prostoru --- m n.m.
hladina ovladatelného ochranného prostoru 308,53 m n.m.
hladina ovladatelnéhoprostoru 308,53 m n.m.
hladina neovladatelného ochranného prostoru 308,98 m n.m.
maximální hladina 308,98 m n.m.
prostor stálého nadržení 0,460 mil. m3
zásobní prostor ---
ovladatelný ochranný prostor 0,947 mil. m3
ovladatelný prostor 1,407 mil. m3
neovladatelný ochranný prostor 0,371 mil. m3
celkový prostor 1,778 mil. m3
celková zatopená plocha 75,50 ha


PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
VD Stráž pod Ralskem sníží svým retenčním účinkem při plném prostoru stálého nadržení (provozní naplnění nádrže) kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 30 m3/s na hodnotu 9,46 m3/s s využitím spodních výpustí. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 308,89 m n. m., resp. 308,30 m n. m.


KVALITA VODY V NÁDRŽI
Ukazatel Výsledky rozborů (mg/l)
BSK5 nesledováno
CHSK-Cr nesledováno
P-celkový nesledováno
N-NH4+ nesledováno
N-NO3- nesledováno
 
Kvalitu vody v nádrži sleduje Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci – územní pracoviště Č. Lípa, odd. hygieny obecné a komunální (tel. 487 820 012–3). Stav trofie v nádrži je uveden na stránce Ministerstva zemědělství.


ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba 1912–1915, 1996–2001 (rekonstrukce)
Projektant Hydroprojekt Praha (rekonstrukce)
Dodavatel stavby ZRUP Příbram (rekonstrukce)
Uvedení do provozu 1915, 2001 (rekonstrukce)


ZAJÍMAVOSTI
Vodní nádrž, nazývaná též Horka, se nachází v těsném sousedství města Stráž pod Ralskem. Svým stářím se řadí k nejstarším v republice. Dílo bylo zajímavé především původní koncepcí násoskových přelivů. Nepříznivé funkční vlastnosti těchto přelivů vedly k jejich přestavbě v období 1924–1926. Vodní dílo bylo v uplynulých letech rekonstruováno – těleso hráze včetně přelivů a výpustí.
Nádrž je využívána pro chov ryb a slouží také k vodním sportům. Vodní lyžování za motorovými čluny zde provozuje TJ UD Hamr. Veřejnosti slouží městským úřadem nově vybudované závěsné vodní lyžování v jihozápadní části vodní plochy.
Stráž pod Ralskem se nachází na severním okraji Ralské pahorkatiny mezi Českou Lípou a Libercem. Původně krásná okolní krajina, hojně rekreačně využívaná, s řadou vodních ploch, byla v minulých desetiletích značně narušena těžbou uranu a pobytem sovětských vojsk. V současné době je vyvíjeno značné úsilí o opětovné zlepšení rázu krajiny a návrat k původnímu rekreačnímu využití.
Město Stráž pod Ralskem vzniklo v podhradí hradu Wartenberk, jež byl postaven v polovině 13. století. V 16. století byl hrad přestavěn na zámek a město doznalo značného rozkvětu. V roce 1854 však padla Stráž za oběť požáru. V souvislosti s vybudováním nádrže Horka bylo počátkem 20. století město přebudováno na krásné letovisko.
Zajímavý výlet je možný na 4 km vzdálený kopec Ralsko (696 m n. m.) se zříceninou hradu ze 13. století.