Vodní dílo Mšeno

POLOHA
Tok Mšenský potok
říční km
hydrologické pořadí 2-04-07-004
Obec Jablonec nad Nisou
Okres Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký
Pohled na Vodní dílo Mšeno


ÚČEL A KAPACITA
- částečná ochrana území pod hrází, městské zástavby a sousedních povodí Lužické a Bílé Nisy před velkými vodami
- zajištění minimálního průtoku pod hrází
- nalepšení průtoku při havarijním znečištění toku pod nádrží
- akumulace vody pro průmyslové účely
- energetické využití sanačního prutoku
- rekreace, vodní sporty, sportovní rybaření


VÝSTAVBA VODNÍHO DÍLA
V r. 1900 bylo v Liberci založeno „Vodní družstvo pro regulaci toku a výstavbu přehrad v povodí Lužické Nisy“, které na základě častých povodní s velkými materiálními škodami v průmyslové oblasti podhůří Jizerských hor rozhodlo o výstavbě šesti údolních nádrží v povodí Lužické Nisy, z nichž přehrada Mšeno je dílo nejvýznamnější. Projekt vypracoval prof. Dr. Otto Intze spolu s prof. Holzem a Dr. Lepplou z Berlína. Stavbu provedla v letech 1906–1908 pražská stavební firma Franz Schön a synové.
V r. 1984 bylo vystaveno na levém břehu u hráze nové provozní středisko pro obsluhu přehrady.
V r. 1994 byla na odbočce z pravé základové výpusti nainstalována malá vodní elektrárna. V letech 1999 až 2000 byla pod tělesem hráze vybudována podélná revizní a injekční štola.


VÝSTAVBA INJEKČNÍ ŠTOLY V LETECH 1999 - 2000
V letech 1999–2000 byly realizovány významné sanační práce v podloží hráze. Důvodem tohoto zásahu bylo dlouhodobě pozorované zamokření terénu při vzdušní patě hráze. Pro stanovení způsobu a rozsahu sanace byl v letech 1986–88 proveden firmou Geoindustria s. p. Praha inženýrskogeologický průzkum pomocí 20 vrtů rozmístěných v celé délce hráze. Následovalo několik studijních a modelových prací, které vyvrcholily realizací doplňkového průzkumu provedeného akciovou společností SG Geotechnika Praha v roce 1997. Na základě výsledků uvedených činností byl zvolen způsob sanace podloží pomocí těsnícího prvku z nově vybudované štoly, vedené bezprostředně pod základem hráze. Realizací injekční štoly o celkové délce 270 m, podkovovitého tvaru a s vnitřními rozměry 2,5 x 2,5 m byla pověřena firma Erebos, spol. s r.o. Malé Svatoňovice. Ze štoly byla provedena injekční clona s roztečí vrtu 1,5 m, sahající do hloubky 3 m. Vedle kvalitního dotěsnění podloží slouží štola k trvalému monitorování různých jevů a přispívá ke zlepšení stability a bezpečnosti vodního díla.


POPIS VODNÍHO DÍLA
Přehradní hráz je tížná, oblouková, zděná z lomového kamene. Pro vypouštění vody z nádrže slouží dvě spodní výpusti z litinového potrubí o průměru 800 mm o celkové kapacitě 7,8 m3/s, umístěné v příčných štolách hráze, které jsou hrazeny na návodní straně z manipulačních věží tabulemi ovládanými ručně a na vzdušné straně klínovými šoupátky umístěnými v manipulačních domcích ovládanými servopohony z místa.
Na odbočce z pravé základové výpusti je nainstalována vodní elektrárna pro průtok 120 l/s o výkonu 11 kWh. Soustrojí tvoří čerpadlo DET 200 s asynchronním generátorem.
Pro převedení velkých vod slouží nehrazený korunový přeliv umístěný uprostřed hráze , který je tvořen ze čtyř polí o kapacitě 21,8 m3/s. Vývar je společný pro přepad i spodní výpusti a je ukončen betonovým měrným jízkem. Pod základy hrázového tělesa je vybudovaná dodatečně revizní a injekční štola, ze které se dotěsnilo podloží hráze. Štola dále slouží ke kontrole a k dotěsňování zvýšených průsaků.

Ze sousedních povodí, pro ochranu města, lze převádět z Lužické a Bílé Nisy do přehradní nádrže povodňové průtoky vybudovanými štolami. Štola z Bílé Nisy je dlouhá 1758 m a převede max. 16 m3/s. Štola z Lužické Nisy je dlouhá 636 m a převede 10 m3/s. Přehradní nádrž je tvořena ze tří částí, mezi 1. a 2. nádrží je silniční těleso s obvodovou komunikací, mezi 2. a 3 nádrží je zemní těleso s chodníkem pro pěší.HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Mšenský potok
plocha povodí /A/ 53,5 km2
plocha zátopy 41 ha
Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 1090 mm
průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ Mšenský potok 106 l/s
  Lužická Nisa 169 l/s
  Bílá Nisa 335 l/s
stoletý (maximální) průtok /Qa/ 35 m3/s


TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzdouvací objekt - hráz
výška hráze 15,8 m
délka hráze 425 m
šířka hráze v základech 15 m
  v koruně 4,5 m
poloměr zakřivení hráze 350 m
sklon hráze návodního líce 10:1
sklon hráze vzdušného líce 10:5,95
délka injekční štoly 264 m
kóta koruny hráze 513,05 m n.m.
kóta přelivu 512,00 m n.m.
celkový objem nádrže 2,911 mil. m3/s
zásobní prostor kóta 510,00 m n.m.
  objem 1,973 mil. m3/s
ochranný prostor kóta 510,00–512,00 m n.m.
  objem 0,761 mil. m3/s
celkový ovladatelný prostor kóta 512,00–512,25 m n.m.
  objem 2,810 mil. m3/s
neovladatelný prostor objem 0,100 mil. m3/s
  objem 0,122 mil. m3/s