Vodní dílo Josefův Důl

POLOHA
Tok Kamenice
říční km
hydrologické pořadí 1-05-01-060
Obec Josefův Důl
Okres Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký
Pohled na Vodní dílo Josefův Důl


ÚČEL A KAPACITA
- akumulace vody pro vodárenské účely v množství 502 l/s pro oblast Liberecka
- částečná ochrana území ležícího pod nádrží před velkými vodami
- zajištění trvalého minimálního průtoku
- možnost nalepšení průtoku při havarijním znečištění toku pod nádrží
- energetické využití sanacního prutoku
- účelové rybí hospodářství


VÝSTAVBA VODNÍHO DÍLA
V šedesátých letech se začal projevovat nedostatek pitné vody v aglomeraci Liberecka a Jablonecka, proto byla v roce 1970 vypracována koncepce zásobování této oblasti vodou. Ta navrhla vybudování vodárenské nádrže na Kamenici v Jizerských horách. Profil přehrady byl vybrán nad Josefovým Dolem v r. km 30,200. Hlavní přítoky do nádrže jsou Kamenice, Blatný potok a Červený potok. Ústředním investorem bylo Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR a investorem Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha. Projekt vodního díla zpracoval Hydroprojekt Praha. Dodavatelem se staly firmy Vodní stavby, oborový podnik Praha, závod Teplice (stavební část) a Sigma Hranice (technologická část). Tunelářské práce prováděl podnik Výstavba dolu uranového průmyslu, závod Horní Žďár. Stavební práce byly zahájeny v roce 1976 a 1. 8. 1982 byl zahájen ověřovací provoz. Vodohospodářská kolaudace proběhla 27. 5. 1987.


POPIS VODNÍHO DÍLA
Uzávěr přehradního profilu je tvořen dvěma hrázemi – hlavní a boční. Obě hráze jsou zemní, sypané, přímé. Jako stabilizační prvek bylo použito žulové eluvium z místních zdrojů. Těsnění hrází je provedeno na návodní straně asfaltobetonovým pláštěm. Po koruně obou hrází vede komunikace. U hlavní hráze je v návodní patě vybudována injekční štola, ze které je možné provádět kontrolu a dotěsňování podloží. Průsaky do injekční štoly jsou odváděny odvodňovací štolou do odpadního koryta. Podloží boční hráze je utěsněno betonovou ostruhou u návodní paty hráze. Boční hráz není vybavena odvodňovací a injekční štolou a pro odvádění prosáklé vody slouží soustava drenážních trubek uložených v podloží hráze. Vzdušná strana obou hrází je zpevněna travním porostem.

Technologické zařízení pro převádění vody a vodárenský odběr je umístěno ve sdruženém objektu v nejnižším místě nádrže. Sdružený objekt je železobetonová věž půdorysu 19,2 x 21,1 m a výšky 59,35 m. Pro vypouštění nádrže jsou zde umístěny dvě spodní výpusti o průměru 1200 mm ukončené regulačními rozstřikovacími uzávěry o celkové kapacitě 42,2 m3/s. Základové výpusti jsou opatřeny třemi uzávěry – provizorní, revizní rychlouzávěry a provozní regulační rozstřiky. Revizní a regulační uzávěry lze ovládat z velínu v kanceláři obsluhy. Na odbočce z levé základové výpusti je nainstalována vodní elektrárna se dvěma turbínami typu BANKI o výkonu 2 x 55 kWh. Odběr vody pro vodárenské využití je zabezpečen z mokré šachty sdruženého objektu z pěti vtokových otvorů v různých výškových úrovních v max. množství 860 l/s. Odtud je surová voda vedena ocelovým potrubím o průměru 800 mm uloženým ve štole délky 2569 m do úpravny vody v Bedřichově. Pro zajištění ochrany vody v nádrži před znečištěním bylo zde vymezeno 1. a 2. pásmo hygienické ochrany. U paty věže a na jejím vrcholu jsou strojovny, kde jsou osazena potřebná technologická zařízení. Přístup do horní strojovny sdruženého objektu je po ocelové lávce dlouhé 150 m.

Na sdružený objekt navazuje 418 m dlouhý odpadní tunel vnitřního podkovovitého tvaru o výšce 4,0 m, který je veden do podhrází. Slouží k odvádění vody od výpustí a v polovině délky je do něho též zaústěn šachtový bezpečnostní přeliv s kótou přelivné hrany 732,2 m n.m. Šachtový přeliv s kapacitou základových výpustí bezpečnč převede tisíciletou povodeň 212 m3/s. Mezi oběma hrázemi je umístěno provozní středisko, které se skládá z provozního objektu a tří rodinných domků pro obsluhu přehrady. Vytápění celého provozního střediska je zabezpečeno el. tepelným čerpadlem, které využívá průsakovou vodu z boční hráze a je doplněno el. energií vyrobenou ve vlastní MVE.HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Kamenice
plocha povodí /A/ 20,02 km2
plocha zátopy 1,37 km2
Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 1427 mm
průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 0,720 m3/s
stoletý (maximální) průtok /Qa/ 148 m3/s


TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzdouvací objekt - hráz
výška hlavní hráze 44 m
výška boční hráze 15 m
délka hlavní hráze 360 m
délka boční hráze 360 m
hloubka nádrže 39,6 m
šířka koruny hrází 7,5 m
sklon návodní strany 1:2
sklon vzdušné strany 1:2
délka injekční štoly hlavní hráze 419 m
kóta koruny obou hrází 735 m n.m.
kóta šachtového přelivu 732,2 m n.m.
celkový objem nádrže 22,12 mil. m3/s
zásobní prostor kóta 732 m n.m.
  objem 20,03 mil. m3/s
ochranný prostor kóta 732,0–732,2 m n.m.
  objem 0,26 mil. m3/s
celkový ovladatelný prostor objem 20,77 mil. m3/s
neovladatelný prostor kóta 733,2 m n.m.
  objem 0,122 mil. m3/s