Vodní dílo Bedřichov

POLOHA
Tok Černá Nisa
říční km
hydrologické pořadí 2-04-07-016
Obec Bedřichov
Okres Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký
Pohled na VD Bedřichov


ÚČEL A KAPACITA
- zadržení vody v nádrži k částečné ochraně území pod hrází před velkými vodami
- akumulace vody pro energetické využití ve špičkové elektrárně v Rudolfově
- zajištění minimálního průtoku pod hrází
- nalepšení průtoku při havarijním znečištění toku pod nádrží
- energetické využití vody pro MVE na objektu
- individuální rekreace
- sportovní rybaření


VÝSTAVBA VODNÍHO DÍLA
Vodní dílo Bedřichov je nejvýše položená přehrada v Jizerských horách vybudovaná Vodním družstvem pro regulaci toku a výstavbu údolních nádrží v Liberci v letech 1902–1905.
Hlavním projektantem byl prof. dr. Otto Intze z Cách spolu s dr. Lepplou z Berlína. Stavbu přehrady provedly firmy AECKERMAN a později W. Relle und Neffe, W. Streitzig und CO.
V letech 1924 až 1927 byl vybudován přivaděč vody ke špičkové elektrárně v Rudolfově. V roce 1973 byla instalována v pravé spodní výpusti malá vodní elektrárna pro vlastní potřebu, později s dodávkou do veřejné sítě.
V roce 1994 byl na levém břehu postaven nový provozní objekt.


POPIS VODNÍHO DÍLA
Přehradní hráz je tížná, oblouková, zděná z lomového kamene. Pro vypouštení vody z nádrže slouží dvě základové výpusti z litinového potrubí o průměru 600 mm a celkové kapacitě 5,73 m3/s, umístěné v příčných štolách hráze. Výpusti jsou hrazeny z návodní strany ručními tabulemi umístěnými v manipulačních věžích a na vzdušné straně regulačními klapkami umístěnými v manipulačních domcích ovládanými z provozního objektu. Na odbočce z pravé základové výpusti je nainstalována malá vodní elektrárna pro průtok 270 l/s o výkonu 20 kWh. Soustrojí tvoří Francisova turbína s asynchronním generátorem. Pro převedení velkých vod slouží nehrazený korunový přeliv umístěný v levé části hráze, který je tvořen ze dvou polí o šířce 8 m, maximální kapacita přelivu je 27,0 m3/s. Odpadní koryto je společné pro přepad i spodní výpustě a je ukončeno měrným jezírkem. Za měrným jezírkem začíná betonový krytý přivaděč v délce 3251 m, který je zaústěn do vyrovnávací komory. Z ní je vedeno tlakové potrubí do vodní elektrárny v Rudolfově.HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Černá Nisa
plocha povodí /A/ 4,31 km2
plocha zátopy 41,5 km2
Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 1370 mm
průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 0,140 m3/s
stoletý (maximální) průtok /Qa/ 35 m3/s


TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzdouvací objekt - hráz
délka koruny hráze 340 m
maximální výška hráze 15,2 m
šířka hráze v patě 16 m
šířka koruny hráze 4,5 m
poloměr zakřivení hráze 300 m
kóta koruny hráze 775,26 m n.m.
kóta přelivu 774,08 m n.m.
celkový objem nádrže 2,103 mil. m3/s
zásobní prostor kóta 773,48 m n.m.
  objem 1,708 mil. m3/s
ochranný prostor kóta 773,48–774,08 m n.m.
  objem 0,2327 mil. m3/s
celkový ovladatelný prostor objem 1,981 mil. m3/s
neovladatelný prostor kóta 774,08–774,38 m n.m.
  objem 0,122 mil. m3/s