HYDROLOGICKÁ DATA

Základní hydrologické údaje na hlavních vodních tocích
Základní hydrologické údaje na hlavních vodních dílech
Popis sítě vodních toků
Charakteristika ohrožených úseků vodních toků
Postupové doby povodňových průtoků na hlavních tocích
Vodní nádrže
Stanovená záplavová území v Libereckém kraji
Čistírny odpadních vod v záplavovém území

Základní hydrologické údaje na hlavních vodních tocích

V následující tabulce jsou uvedeny základní hydrologické údaje ne hlavních vodních tocích Libereckého kraje - průtok Qa a N-leté průtoky QN (v průtoky m3/s)

Vodní tok Profil Qa Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
Jizera Turnov   177 241 334 409 488 598 687
Jizera Semily   150 205 286 352 421 517 595
Mumlava ústí do Jizery 1,82 23 26 30 51 73 133 185
Černá Desná ústí do Jizery 0,77 18 27 45 61 82 118 149
Jizerka ústí do Jizery 2,14 20 26 42 56 77 116 154
Oleška ústí do Jizery 1,74 24 34 53 70 94 133 168
Kamenice ústí do Jizery 4,65 53 83 142 196 254 336 394
Libuňka ústí do Jizery 0,79 11 14 20 25 33 51 75
Žehrovka ústí do Jizery 0,5 5 6 8 10 12 20 30
Mohelka nad Ještědkou 1,13 12 20 32 41 50 64 78
Zábrdka ústí do Mohelky 0,46 2 3 5 7 8 12 16
Smědá Pod Višňovským p.   64 95 140 178 222 282 332
Řasnice ústí do Smědé 0,15 5   12 17   29 35
Lužická Nisa Proseč 1,23 14   18 36 60 81 107
Lužická Nisa Liberec 1,4 18   33   68   135
Lužická Nisa Hrádek nad Nisou 5,41 42 67 109 147 192 259 320
Rýnovická Nisa Loučná   7,5   15,4 18,7   42,5 56,5
Černá Nisa Stráž nad Nisou 0,53 6   18   37   70
Jeřice Mníšek   8,3 13 21 30 40 54 67
Ploučnice Nad Ještědským p. 0,28 2 2 4 6 8 12 15
Ploučnice Mimoň 2,27 22 31 45 57 70 88 103
Ploučnice Česká Lípa 4,89 39 55 80 100 122 154 179
Ještědský potok ústí do Ploučnice 0,46 4,1 6,2 10 13 17 24 33
Panenský potok ústí do Ploučnice 1,12 13 19 27 35 42 54 63
Svitávka ústí do Ploučnice 1,08 13,4 19 27 35 42 53 62
Dobranovský p. ústí do Ploučnice 0,41 7 9,9 14 18 22 28 32
Šporka ústí do Ploučnice 0,63 7,1 10,2 15 19 23 29 34
Robečský potok ústí do Ploučnice 1,79 7 10 12 14 15 19 23
Bobří potok Stvolínky- pod k 0,36 3 4,5 6,9 9,9 14,1 20,9 29,9


V další tabulce jsou uvedeny základní hydrologické údaje v profilech se stanovenými SPA - průtok Qa a N-leté průtoky QN (všechny údaje v m3/s).    
Vodní tok Profil Qa Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
Jizera Turnov   177 241 334 409 488 598 687
Jizera Železný Brod 16,6 170 233 325 400 479 590 680
Jizera Dolní Sytová 8,92 113 156 219 270 324 401 462
Jizera Semily   150 205 286 352 421 517 595
Jizera Kořenov    72 102 147 184 225 283 330
Jizera Jablonec nad Jizerou 5,7 93 130 185 231 280 349 362
Mumlava Harachov 0,96 13,8    34,3 46   79,5 97
Jizerka Dolní Štěpanice 1,35 18   43,7 58   99 120
Oleška Bělá 1 17,2   40,7 53,6   89,7 108
Kamenice Josefův Důl,limnigraf 0,98 17,9 27,9 44,1 58,4 74,6 98,7 120
Kamenice Plavy 3,83 49,5 72,9 109,7 141,6  176,8 228,5 271,7
Černá Desná Souš 0,51 12,519,6 31,4 42,2 54,6 73,6 89,8
Lužická Nisa Jablonec nad Nisou   6,3   10,5 15,8    37 47,5
Lužická Nisa Proseč nad Nisou 1,23 14   18 36 60 81 107
Lužická Nisa Liberec 1,39 18   33   68   135
Lužická Nisa Bílý Kostel 4,9 38   101 138   248 308
Lužická Nisa Hrádek nad Nisou 5,4 42   109 148   264 325
Řasnice Dolní Řasnice 0,15 5   12 17   29 35
Smědá Bílý Potok 1 22,1   53,2 70,4   119 144
Smědá Frýdlant 3,09 55 81 122 159 198 257 306
Smědá Předlánce 4,1 67   143 182   285 335
Jeřice Mníšek 0,5 8,3   21 30   54 67
Mohelka Hodkovice nad Mohelkou 0,52 7,8 17   21,8   34,8 41,2
Ploučnice Stráž pod Ralskem 0,99 12 17 25 32 39 50 58,5
Ploučnice Mimoň 2,27 22 31 45 57 70 88 103
Ploučnice Česká Lípa 4,89 39 55 80 100 122 154 179
Panenský potok Jablonné v Podj. 0,5 4,1   10 12   22 31
Svitávka Zákupy 0,96 12 17 25 32 39 49 57
Robečský potok ústí do Ploučnice 1,08 13,4 19 27 35 42 53 62
Šporka pod Skalickým potokem 0,238 11   18 22 29 39 55


Základní hydrologické údaje na vodních dílech

* (použita data z Povodňového plánu uceleného povodí Labe - duben 2003)
Vodní dílo Tok Plocha pov. (km2) Říční km Objem (mil. m3) Q100 (m3/s)
VD Bedřichov Černá Nisa 4,31 11,045 2,103 35,0 *
VD Harcov Harcovský p. 15,60 1,68 0,651 68,0 *
VD Mšeno Mšenský p. 4,90 1,50 2,911 36,0 *
VD Fojtka Fojtský p. 6,90 0,55 0,378 50,0 *
VD Mlýnice Albrechtický p. 5,90 0,50 0,241 44,1 *
VD Josefův Důl Kamenice 20,02 30,20 22,12 148,0 *
VD Souš Černá Desná 13,96 7,25 7,56 124,0 *
VD Stráž p. Ralsk. Ploučnice 42,80 85,70 1,778 30
Máchovo jezero Robečský p. 97,31 15,95 6,312  
Novozámecký ryb. Robečský p. 31,63 7,65 1,29  
Kunratický-horní r. Svitávka 35,33 28,50 0,210  
VD Naděje Hamerský p. 8,32 4,20 0,024 12,6
Zdroj : Základní hydrologické údaje byly vypracovány z časové řady let 1931 - 1996 Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka Ústí nad Labem dle ČSN 75 14 00. Hydrologické údaje jsou IV. třídy spolehlivosti.

Popis sítě vodních toků

Území Libereckého kraje je významnou pramennou oblastí na rozvodí Odry (Smědá, Lužická Nisa) a Labe (Jizera, Ploučnice). Vodohospodářský význam území podtrhuje existence dvou oblastí chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída (ochrana podzemních vod) a Jizerské hory a Krkonoše (ochrana povrchových vod ve srážkově bohaté horské oblasti).

Území Libereckého kraje se nachází na hlavním evropském rozvodí. Severní část kraje, tj. Frýdlantsko, Žitavská pánev a přilehlé části Jizerských hor jsou odvodňovány přes Odru do Baltského moře, zbývající (většinová) část území přes Labe do Severního moře. V rámci povodí Odry na území kraje zasahují především dvě hlavní povodí: 2-04-07 Lužická Nisa po Mandavu a 2-04-10 Smědá a Lužická Nisa pod Smědou, podružné zastoupení mají povodí 2-04-06 Kwisa a 2-04-09 Lužická Nisa od Mandavy po Smědou.

V rámci povodí Labe se na území Libereckého kraje uplatňují především povodí 1-05-01 Jizera pod Kamenicí, 1-05-02 Jizera od Kamenice po Klenici a 1-14-03 Ploučnice. Okrajové zastoupení mají zcela na východě povodí 1-01-01 Labe po Úpu, zcela na západě pak 1-14-05 Kamenice a Labe pod Kamenicí. Vymezení hlavních povodí s vyznačením nejvýznamnějších toků znázorňuje následující obrázek.

Vodní toky ve správě Povodí Ohře

Název toku Čís. hydr. pořadí Další info
Ploučnice 1-14-03-001 ústí do Labe
Pramení na jz. svahu Ještědu ve výšce 654 m n. m., ústí zprava do Labe v Děčíně ve 122 m n. m.; plocha povodí je 1193,9 km2, délka toku 106,2 km, průměrný průtok u ústí 8,60 m3.s-1 (v České Lípě 4,89 m3.s-1). Významný vodní tok, pstruhová voda až po Hamr, vodácky využíván úsek od Stráže p. R. po Malou Veleň. Významné napájení toku z podzemních vod; čistota vody většinou ve III. třídě. Tok z velké části přirozeného charakteru, s meandrujícími úseky v široké zachovalé nivě, zejména mezi Mimoní a Českou Lípou. Od Stráže pod Ralskem po Mimoň tok regulován v souvislosti s těžbou uranu, což vedlo k nevratnému poškození jedinečných mokřadních biotopů s množstvím ohrožených a vzácných druhů organismů. Pod Mimoní v naplaveninách zjištěna v nedávné minulosti radioaktivní kontaminaci z těžby uranu.
Pozn.: V mapách bývá jako pramen Ploučnice označován mohutný vývěr podzemní vody cca 1 km sv. od Osečné. V některých mapových podkladech se také objevuje mylné označení toku při silnici mezi Chrastnou a Břevništěm jako Ploučnický potok – ve skutečnosti jde o původní tok Ploučnice, zatímco jižně ležící tok napájející Hamerský rybník je umělou vodotečí (tzv. Hamerská strouha).
Ještědský p. 1-14-03-003 PB přítok Ploučnice
pramení na sz. svahu Ještědu ve výšce 798 m n. m., ústí zprava do Ploučnice ve Stráži pod Ralskem ve 305 m n. m.; plocha povodí je 48,9 km2, délka toku 18,4 km, průměrný průtok u ústí 0,46 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda, chráněná rybí oblast, čistota vody I.-II. třída. Tok na průtoku zastavěným územím (Křižany, Žibřidice) nenásilně regulovaný, na dolním toku přirozeného rázu, v širokém mělkém údolí mimo osídlení, s vysokou krajinářskou hodnotou.
Hamerská strouha 1-14-03-003 PB přítok Ploučnice
Panenský potok 1-14-03-025 PB přítok Ploučnice
pramení 0,5 km východně od Jítravy v západním úbočí Vápenného, cca 650 m n. m., ústí zprava do Ploučnice v Mimoni ve výšce 275 m; plocha povodí je 133,2 km2, délka toku 28,8 km, průměrný průtok u ústí 1,10 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda. Část toku až po Jablonné v Podještědí souvisle regulována, s lemovou výsadbou kanadských topolů, níže relativně přirozený průtok zachovalou nivou se zbytky vlhkých luk, zčásti opuštěných. Břehové doprovody dřevin jen nesouvislé, místy pravidelně vyřezávané. Voda mírně znečištěna.
Svitávka 1-14-03-039 PB přítok Ploučnice
pramení na německé straně poblíž Dolní Světlé pod Luží, přitéká ve výšce 505 m, ústí zprava do Ploučnice i Brenné ve 253 m; plocha povodí je 132,5 km2, délka toku 37,4 km, průměrný průtok u ústí 1,16 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda, vodácké využití. Významné pravostranné přítoky: Hamerský potok a Boberský potok (Bobrava). Horní část toku na území CHKO Lužické hory, tok zčásti regulovaný (na průtoku zastavěnými územími), zčásti přirozeného rázu, v ± neudržované nivě mimo souvislejší zalesnění. V Lindavě nedávno provedena drastická regulace, níže tok téměř souvisle bez větších regulací (s výjimkou Zákup), s pionýrskými luhy s vysokým podílem neofytní květeny. Na nejdolejším toku niva široká, tok meandrující. Čistota vody průměrná, místy až zhoršená.
Krompašský p. 1-14-03-040 LB přítok Svitávky
Hamerský p. 1-14-03-045 PB přítok Svitávky
Rousínovský p. 1-14-03-045 LB přítok Boberského p.
Boberský p. 1-14-03-046 PB přítok Svitávky
Šporka 1-14-03-035 PB přítok Ploučnice
pramení 0,7 km východně od Polevska ve výšce 517 m n. m., ústí zprava do Ploučnice pod Českou Lípou ve 242 m n. m.; plocha povodí je 70,1 km2, délka toku 21,4 km, průměrný průtok u ústí 0,61 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda, čistota vody do III. třídy. Nejhořejší část toku v CHKO Lužické hory, dále delší průchod zastavěným územím Nového Boru a Skalice u České Lípy – zde tok regulován, bez většího biologického významu. V dolní části tok přirozený v široké, avšak dlouhodobě neudržované nivě s komplexem degradujících mokřadních lad – původně hodnotných aluviálních luk.
Okrouhlický p. 1-14-03-056 PB přítok Šporky
Libchava 1-14-03-058 PB přítok Šporky
Dobranovský p. 1-14-03-051 PB přítok Ploučnice
pramení 1 km záp. od Cvikova ve výšce 375 m n. m., ústí zúprava do Ploučnice j. od Dobranova ve 251 m; plocha povodí je 52,9 km2, délka toku 17,2 km, průměrný průtok u ústí 0,41 m3.s-1. Pstruhová voda, mírné znečištění. Tok částečně regulovaný, protékající zemědělskou krajinou, s nesouvislými stromovými doprovody, zpravidla bez větší hodnoty.
Robečský p. 1-14-03-063 LB přítok Ploučnice
pramení 0,5 km sev. od Bílého Kamene ve výšce 277 m n. m., ústí zleva do Ploučnice pod Českou Lípou ve 241 m n. m.; plocha povodí je 286,5 km2, délka toku 1,65 m3.s-1. Významný vodní tok, mimopstruhová voda. Tok prochází biologicky nejcennějšími územími Českolipska – na horním toku leží Břehyňský rybník s navazujícími rašelinnými smrčinami, bory a olšinami, níže pak Máchovo jezero, dále pak mokřadní lada u Jestřebí, jež navazují na Novozámecký rybník. Pod Zahrádkami se tok zařezává do pískovcového podloží, kde vytváří soutěsku NPP Peklo.
Bobří p. 1-14-03-080 přítok Novozámeckého rybníka
pramení u osady Příbram (západně od Verneřic) ve výšce 594 m n. m., ústí zleva do Robečského potoka v Novozámeckém rybníku ve 258 m n. m.; plocha povodí je 126,9 km2, délka toku 28,1 km, průměrný průtok u ústí 0,71 m3.s-1. Pstruhová voda – chráněná rybí oblast. Protéká převážně otevřenou zemědělskou krajinou, napájí soustavu Holanských rybníků. V doprovodu hodnotná mokřadní lada – zbytky nivních luk, rákosiny, ostřicové porosty aj.
Radečský p. 1-14-03-082 PB přítok Ploučnice
Valteřický p. 1-14-03-083 LB přítok Ploučnice
Valdecký p. 1-14-03-085 LB přítok Ploučnice
Bystrá 1-14-03-097 PB přítok Ploučnice
Pšovka 1-12-03-004 ústí do Labe
do území kraje zasahuje pouze v krátkém průběhu
Kamenice 1-14-05-001 ústí do Labe
pramení na JZ svahu Jelení skály v Lužických horách, ve výšce 595 m n. m., ústí zprava do Labe v Hřensku ve 116 m n. m.; plocha povodí je 217,2 km2, délka toku 35,6 km, průměrný průtok u ústí 2,65 m3.s-1.Na území kraje zasahuje pouze část toku v CHKO Lužické hory: pramenná oblast západně od Nové Huti a úsek mezi Kytlickými Mlýny a Českou Kamenicí. Tok zde má přirozený charakter, protéká zalesněným územím, v dolní části s úzkou nivou s ostrůvky mokřadních lad.
Liběchovka 1-12-03-020 ústí do Labe
pramení 1,5 km sv. od Dubé v nadmořské výšce 280 m a ústí zprava do Labe v Liběchově ve 153 m; plocha povodí činí 157,2 km2, délka toku je 24,1 km, průměrný průtok u ústí 0,89 m3.s-1 Významný vodní tok, chráněná rybí oblast, voda relativně čistá. Do zájmového území zasahuje horní část toku nad osadou Bukovec. Tok přirozeného charakteru protéká výrazným údolním systémem a je doprovázen biologicky hodnotnými mokřadními lady a sukcesními společenstvy dřevin. Tyto hodnotné nivní ekosystémy jsou zahrnuty do PR Mokřady horní Liběchovky.

Vodní toky ve správě Povodí Labe

Název toku Čís. hydr. pořadí Další info
Smědá 2-04-10-001
pramení ve východní části Jizerských hor, kde má tři zdrojnice – Bílou, Hnědou a Černou Smědou, které se spojují pod Smědavou; přetíná státní hranici s Polskem u Vsi ve výšce 209 m n. m.; plocha povodí je 273,8 km2, délka toku 45,9 km, průměrný průtok u státní hranice 3,61 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda po jez na Hartě, níže mimopstruhová, vodácky využívaná z Bílého Potoka do Raspenavy,dále pak od elektrárny ve Vísce do Vsi.V dolní části toku mezi Předláncemi a Černousy je přírodní rezervace Meandry Smědé. Horní část toku na území CHKO Jizerské hory.
Libverdský p. 2-04-10-006 PB přítok Smědé
Pekelský p. 2-04-10-012 PB přítok Smědé
Lomnice 2-04-10-016 PB přítok Smědé
pramení na sz. svazích Smrku ve výšce 1070 m n. m., ústí zprava do Smědé u Raspenavy ve 325 m; plocha povodí 36,2 km2, délka toku 16,1 km, průměrný průtok u ústí 0,58 m3.s-1.Významný vodní tok, pstruhová voda po celém toku, horní část toku na území CHKO Jizerské hory.
Větrovský p. 2-04-10-019/11 LB přítok Smědé
Řásnice 2-04-10-020 PB přítok Smědé
pramení na sv. svazích vrchu Vyhlídka ve výšce 442 m n. m., ústí zprava do Smědé ve Frýdlantě ve 280 m n. m.; plocha povodí je 32,3 km2, délka toku 16,3 km, průměrný průtok u ústí 0,3 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda po celém toku.
Višňovský p. 2-04-10-022 LB přítok Smědé
Bulovský p. 2-04-10-024 PB přítok Smědé
pramení východně od Bulovky ve výšce 432 m n. m., ústí zprava do Smědé u Višňové ve 225 m n. m.; plocha povodí je 40,1 km2, délka toku 13,23 km, průměrný průtok u ústí 0,37 m3.s-1. Pstruhová voda v celé délce. Protéká většinou zalesněným terénem přerušeným polními úseky s nesouvislou venkovskou zástavbou. Tok je vesměs přirozeného rázu, voda bez většího znečištění; levým přítokem je Arnoltický potok.
Saňský p. 2-04-10-029/5 LB přítok Smědé
Javornický p. 2-04-10-030/1 LB přítok Smědé
Boreček (Andělský p.) 2-04-10-030/1 LB přítok Smědé
Jindřichovický p. 2-04-06-004
pramení sv. od Nového Města p. Sm. ve výšce 555 m n. m., státní hranici s Polskem protíná u Srbské, v nadmořské výšce 270 m; plocha povodí 31,1 km2, délka toku 11,5 km, průměrný průtok u státní hranice 0,29 m3.s-1.
Lužická Nisa 2-04-07-001
pramení nad obcí Lučany nad Nisou, ústí zleva do Odry na území Polska, státní hranici překračuje u Hrádku n. N. ve výšce 235 m; plocha povodí je 375,3 km2, délka toku 55,1 km na území ČR, průměrný průtok u státní hranice 5,4 m3.s-1 .Významný vodní tok, pstruhová voda po Proseč, níže mimopstruhová voda; vodácky využívaný úsek z Liberce do Chrastavy; horní část toku na území CHKO Jizerské hory. V minulosti většina toku silně znečištěna, pod Libercem v V. třídě čistoty, po zprovoznění centrální ČOV v Liberci-Pavlovicích až do Chrastavy III. třída čistoty, níže IV. třída.
Novoveský p. 2-04-07-002 LB přítok L. Nisy
Mšenský p. 2-04-07-005 PB přítok L. Nisy
Bílá Nisa (Rýnovická) 2-04-07-006 PB přítok L. Nisy
je pravostranným přítokem Lužické Nisy, který pramení nad Bedřichovem, v oblasti Klikvové louky. V některých mapových podkladech je označována jako Lužická Nisa, což je nedorozumění, neboť ta má svůj pramen (v terénu zřetelně označený) poblíž Nové Vsi nad Nisou. Soutok se nachází u Rýnovic (Peklo).
Luční p. 2-04-07-008 LB přítok L. Nisy
Doubský p. 2-04-07-010 LB přítok L. Nisy
Plátenický p. 2-04-07-011 LB přítok L. Nisy
Slunný p. 2-04-07-012 LB přítok L. Nisy
Harcovský p. 2-04-07-014 PB přítok L. Nisy
Křemenný p. 2-04-07-014/3 PB přítok Harcovského potoka
Janovodolský p. 2-04-07-015 LB přítok L. Nisy
Františkovský p. 2-04-07-015/4/3 LB přítok Janovodolského potoka
Černá Nisa 2-04-07-016 PB přítok L. Nisy
pramení východně od Olivetské hory ve výšce 820 m n. m., ústí zprava do Lužické Nisy ve Stráži n. N. ve 330 m n. m.; plocha povodí je 27,0 km2, délka toku 14,2 km, průměrný průtok u ústí 0,57 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda v celé délce, vodácky využívaný úsek od Rudolfova po Kateřinky. Tok převážně bystřinného charakteru, s velikým spádem a balvanitým řečištěm, na horním toku zbudována vodní nádrž Bedřichov („Černá Nisa“), menší nádrž v Rudolfově pod vodní elektrárnou napájenou podzemním kanálem z přehrady Bedřichov. Vodní síly bylo v minulosti využíváno pro množství průmyslových podniků v Kateřinkách (staré náhony).
Ostašovský p. 2-04-07-020 LB přítok L. Nisy
Karlovský p. 2-04-07-021/7 LB přítok L. Nisy, ve správě PLA po okraj lesa v k.u. Karlov
Údolský p. (Rokytka) 2-04-07-022 LB přítok L. Nisy
Jeřice 2-04-07-025 PB přítok L. Nisy, ve správě PLA úsek 0,0 - 16,4 ř.km
pramení jv. od Poledníku v Jizerských horách, v nadm. výšce 815 m, ústí zprava do Lužické Nisy u Chrastavy ve 300 m n. m.; plocha povodí 77,8 km2, délka toku 19,4 km, průměrný průtok u ústí 1,03 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda po celém toku, horní část na území CHKO Jizerské hory. Tok většinou přirozeného rázu, v horní části bystřinný, s peřejemi a drobnými vodopády, na průtoku Mníškem částečně regulovaný, výraznější regulace na konci toku v Chrastavě. Mimo zástavbu v březích přirozená vegetace – lesní porosty nebo alespoň stromové doprovody.
Fojtka 2-04-07-027 LB přítok Jeřice
Albrechtický p. 2-04-07-029 PB přítok Jeřice
Vítkovský p. 2-04-07-033 PB přítok Jeřice
Bílý p. 2-04-07-037 LB přítok L.Nisy
Donínský p. 2-04-07-037/4 LB přítok L. Nisy
Václavický p. 2-04-07-038 PB přítok L. Nisy
Oldřichovský p. (Lubota) 2-04-07-038 PB přítok L. Nisy
Oleška 2-04-09-002 PB přítok L. Nisy
Kamenice 1-05-01-058 PB přítok Jizery
pramení na sz. svahu Černé hory ve výšce 975 m n. m., ústí zprava do Jizery v Podspálově ve 280 m n. m.; plocha povodí je 218,6 m2, délka toku 36,2 km, průměrný průtok u ústí 4,65 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda, vodácké využití (rafting). Horní tok v CHKO Jizerské hory, zde vodárenská nádrž Josefův Důl. Významnými levostrannými přítoky jsou Bílá a Černá Desná, na druhé z nich vodní nádrž Souš. Tok s velkým spádem, bystřinného charakteru (balvanité řečiště), většinou přirozeného rázu, na průtoku zastavěnými územími Tanvaldu, Velkých Hamrů a Plavů regulovaný. Voda I.-II. třídy čistoty.
Smržovský p. 1-05-01-063 PB přítok Kamenice
Desná 1-05-01-069 LB přítok Kamenice
Černá Desná 1-05-01-065 LB přítok Desné
Černá říčka 1-05-01-066 LB přítok Černé Desné
Bílá Desná 1-05-01-068 PB přítok Desné
Šumburský p. 1-05-01-069/3 LB přítok Desné
Rejdický p. 1-05-01-071 LB přítok Kamenice
Zlatník 1-05-01-073 LB přítok Kamenice
Vošmenda 1-05-01-077 LB přítok Kamenice
pramení 0,7 km sz. od Vysokého nad jizerou ve výšce 653 m, ústí zleva do Kamenice vjv. od Horní Kamenice ve 305 m n. m.; plocha povodí je 25,8 km2, délka toku 12,3 km, průměrný průtok u ústí 0,35 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda, v ústí chráněná rybí oblast. nad Bozkovem PHO vodních zdrojů. Tok přirozeného charakteru, ve ± zalesněném údolí mimo souvislou zástavbu; voda čistá.
Jizera 1-05-01-001 ústí do Labe
pramení jv. od Smrku v Jizerských horách – má dvě zdrojnice, jednu (hlavní) na polské straně, ve výšce 885, druhou na našem území, ústí zprava do Labe u Toušeně ve 169 m n. m.; plocha povodí je 2193,4 km2, délka toku 163,9 km, průměrný průtok u ústí 23,9 m3.s-1 (průměrný průtok v profilu – Turnov, pod ústím Libuňky 18,6 m3.s-1). Největší tok na území Libereckého kraje, který zprvu protéká územím CHKO Jizerské hory, dále po hranici Krkonošského národního parku, poté Jilemnickým a Železnobrodským Podkrkonoším, níže přetíná Ještědsko-kozákovský hřbet a u Turnova vstupuje do otevřeného rovinného terénu, které tok doprovází v celé délce mimo území Libereckého kraje. Významný vodní tok, až k Dolánkám pstruhová voda, vodácké využití.
Řeka Jizera je významným vodním tokem. Je zdrojem pro úpravnu pitné vody v profilu Benátky nad Jizerou a zejména Sojovice. Hlavní vodárna v Káraném pak je jednou z hlavních zásobáren pitné vody pro Prahu.
Tok Jizery je na průtoku krajem většinou přirozený, bez rozsáhlejších regulací. Nejhořejší část na území NPR Rašeliniště Jizery představuje unikátní fenomén náhorního meandrujícího toku s výraznými štěrkovitými náplavy obklopenými největším rašeliništním komplexem v Jizerských horách, východně od osady Jizerka tok nabývá bystřinný charakter s balvanitým řečištěm. Až k Turnovu se střídají úseky s poměrně výrazným spádem a kamenitým řečištěm s klidnějšími úseky, místy umělého charakteru (jezy), břehy jsou obvyklé srázné až skalnaté. Výrazným geomorfologickým útvarem je tzv. soutěska pod Bitouchovem u Semil, původně velmi úzká, ve 2. polovině 19. století odstřelem rozšířená do dnešní podoby. V nedávné minulosti platila Jizera za jeden z našich nejčistějších toků (do Semil II. třída čistoty, níže III.), v současnosti je ale již celý tok veden ve III. třídě.
Martinský p. 1-05-01-005/2 PB přítok Jizery
Tesařovský p. 1-05-01-005/1 PB přítok Jizery
Mumlava 1-05-01-006 LB přítok Jizery
pramení na sv. svahu Kotle ve výšce 1360 m n. m., ústí zleva do Jizery pod Kořenovem v 570 m; plocha povodí je 51,1 km2, délka toku 12,2 km, průměrný průtok u ústí 1,82 m3.s-1., Významný vodní tok, pstruhová voda, protéká územím KRNAPu; čistota vody I. tř. Tok výrazně bystřinný až peřejnatý (známé Mumlavské vodopády), bez rozsáhlejších regulací, až na výjimky protéká souvisle zalesněným územím.
Jizerka 1-05-01-020 LB přítok Jizery
pramení v Horních Mísečkách ve výšce 1065 m n. m., ústí zleva do Jizery u Horní Sytové ve 385 m n. m.; plocha povodí je 85,8 km2, délka toku 21,5 km, průměrný průtok u ústí 2,14 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda, většina toku na území KRNAPu. Tok s větším spádem, bystřinný, přirozeného rázu, doprovázený většinou hodnotnými lesními porosty.
Pozn.: Vodoteč stejného jména je pravostranným přítokem na horním toku Jizery, která protéká známým rašeliništěm Malá jizerská louka a turisticky vyhledávanou horskou osadou Jizerka.
Oleška 1-05-01-042 LB přítok Jizery
pramení u Rovnáčova ve výšce 541 m n. m., ústí zleva do Jizery v Semilech ve 315 m; plocha povodí je 171,1 km2, délka toku 34,2 km, průměrný průtok u ústí 1,74 m3.s-1. Pstruhová voda na celém toku. Protéká vrchovinným územím Podkrkonoší s venkovskou zástavbou a s nesouvislým zalesněním, zejména na příkřejších svazích nad říčkou. Tok nenásilně regulovaný až přirozený, jen mírně znečištěný.
Žernovník 1-05-02-002 PB přítok Jizery, ve správě PLA je úsek 0 - 1,25 ř.km
Libuňka 1-05-02-010 LB přítok Jizery
pramení 2 km sv. od Libuně ve výšce 408 m n. m., ústí zleva do Jizery v Turnově ve 243 m n. m.; plocha povodí je 100,6 km2, délka toku 19,9 km, průměrný průtok u ústí 0,79 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda, většina toku na území CHKO Český ráj. Tok relativně přirozeného charakteru, místy regulovaný, protékající většinou otevřenou krajinou, s břehovými doprovody dřevin.
Žehrovka 1-05-02-024 LB přítok Jizery
pramení 1 km vsv. od Maršova ve výšce 375 m n. m., ústí zleva do Jizery u Březiny ve 231 m; plocha povodí je 95,9 km2, délka toku 23,8 km, průměrný průtok u ústí 0,50 m3.s-1. Významný vodní tok, mimopstruhová voda, střední a dolní tok na území CHKO Český ráj. Na dolním toku rybník Žabakor.
Mohelka 1-05-02-034 PB přítok Jizery
pramení v Kokoníně ve výšce 605 m n. m., ústí zprava do Jizery u Mohelnice nad Jizerou ve 225 m; plocha povodí je 176,7 km2, délka toku 43,2 km, průměrný průtok u ústí 1,82 m3.s-1. Významný vodní tok, na území kraje pstruhová voda. Tok zčásti přirozeného charakteru, v zastavěných územích (Rychnov, Hodkovice) regulovaný, protékající výrazným údolím s ± zalesněnými svahy. Voda relativně čistá – uváděn výskyt mihule potoční a vydry.
Maršovický p. 1-05-02-034/10 LB přítok Mohelky
Bezděčínský p. 1-05-02-035 LB přítok Mohelky
Ještědka 1-05-02-041 PB přítok Mohelky
pramení 0,5 km jz. od Světlé pod Ještědem ve výšce 518 m n. m., ústí zprava do Mohelky u Libíče ve 265 m; plocha povodí je 43,6 km2, délka toku 11,7 km, průměrný průtok u ústí 0,50 m3.s-1. Pstruhová voda, chráněná rybí oblast. Tok relativně přirozeného rázu, na průtoku Českým Dubem regulovaný, v horní části protéká otevřenou krajinou (stromové kulisy), v dolní části výrazným údolím se zalesněnými svahy.
Zábrdka 1-05-02-052 PB přítok Jizery
pramení 1,5 km jižně od Osečné ve výšce 391 m n. m,, ústí zprava do Jizery u Kláštera Hradiště nad Jizerou ve 219 m; plocha povodí 71,3 km2, délka toku 23,9 km, průměrný průtok u ústí 0,46 m3.s-1. Významný vodní tok, pstruhová voda, chráněný úsek nad Novým Mlýnem v PHO vodárenských zdrojů. Tok přirozeného charakteru, protékající velmi řídce obydleným územím, údolí převážně zalesněno, voda bez viditelného znečištění.

Charakteristika ohrožených úseků vodních toků

Postupové doby povodňových průtoků na hlavních tocích

Postupové doby na Jizeře

Rozptyl hodnot časového průběhu povodňových vln – čas platí vždy pro úsek od vyššího profilu po profil, u kterého jsou uvedeny Postupové doby (zdroj studie DHI Jizera 2002,teoretické propočty).

Postupové doby na Jizeře při Q20
Δ - delta
Σ - suma
v - rychlost (je uvedena v kilometrech/h)

Profil Staničení Pod Vilémovem Pod Jizerkou Pod Kamenicí Pod Mohelkou Pod Klenicí
Δ Σ v Δ Σ v Δ Σ v Δ Σ v Δ Σ v
Vilémov 142,990 0:00 0:00                          
Jablonec-silniční most 133,636 0:30 0:30 18,7                        
soutok s Jizerkou 121,700 1:10 1:40 10,2 0:00 0:00                    
Semily-silniční most 106,104 1:30 3:10 10,4 1:50 1:50 8,5                  
soutok s Kamenicí 101,000 0:20 3:30 15,3 0:20 2:10 15,3 0:00 0:00              
Turnov-silniční most 79,742 4:30 8:00 4,7 3:20 5:30 6,4 4:10 4:10 5,1            
soutok s Mohelkou 61,277 10:30 18:30 1,8 9:50 15:20 1,9 7:50 12:00 2,4 0:00 0:00        
Bakov-silniční most 48,939 1:30 20:00 8,2 7:10 22:30 1,7 6:00 18:00 2,1 5:30 5:30 2,2      
soutok s Klenicí 36,928 8:50 28:50 1,4 5:50 28:20 2,1 5:30 23:30 2,2 5:10 10:40 2,3 0:00 0:00  
Benátky-silniční most 19,177 5:30 34:20 3,2 8:00 36:20 2,2 6:40 30:10 2,7 6:10 16:50 2,9 6:00 6:00 3,0
soutok 0,000 7:50 42:10 2,4 10:00 46:20 1,9 11:30 41:40 1,7 11:10 28:00 1,7 10:20 16:20 1,9


Postupové doby na Jizeře při Q100
Δ - delta
Σ - suma
v - rychlost (je uvedena v kilometrech/h)

Profil Staničení Pod Vilémovem Pod Jizerkou Pod Kamenicí Pod Mohelkou Pod Klenicí
Δ Σ v Δ Σ v Δ Σ v Δ Σ v Δ Σ v
Vilémov 142,990 0:00 0:00                          
Jablonec-silniční most 133,636 0:30 0:30 18,7                        
soutok s Jizerkou 121,700 1:00 1:30 11,9 0:00 0:00                    
Semily-silniční most 106,104 1:30 3:00 10,4 1:20 1:20 11,7                  
soutok s Kamenicí 101,000 0:20 3:20 15,3 0:30 1:50 10,2 0:00 0:00              
Turnov-silniční most 79,742 4:00 7:20 5,3 3:10 5:00 6,7 2:30 2:30 8,5            
soutok s Mohelkou 61,277 10:20 17:40 1,8 9:00 14:00 2,1 7:50 10:20 2,4 0:00 0:00        
Bakov-silniční most 48,939 4:10 21:50 3,0 6:20 20:20 1,9 5:50 16:10 2,1 4:50 4:50 2,6      
soutok s Klenicí 36,928 9:00 30:50 1,3 5:40 26:00 2,1 5:10 21:20 2,3 5:00 9:50 2,4 0:00 0:00  
Benátky-silniční most 19,177 6:30 37:20 2,7 5:40 31:40 3,1 5:40 27:00 3,1 6:20 16:10 2,8 6:00 6:00 3,0
soutok 0,000 7:40 45:00 2,5 12:20 44:00 1,6 11:20 38:20 1,7 10:20 26:30 1,9 9:50 15:50 2,0

Grafické vyjádření rychlosti postupu kulminace na Jizeře včetně postupivosti povodňové vlny pod Vilémovem, pod Jizerkou, pod Kamenicí, pod Mohelkou a pod Klenicí je k dispozici ZDE.

Vodní nádrže

V území Libereckého kraje je několik „velkých“ údolních nádrží, převážně s účelem ochranným a vodárenským, některé byly postaveny již počátkem 20. století, především v povodí Lužické Nisy. Nádrže Bedřichov, Mšeno, Harcov, Mlýnice a Fojtka manipulací s vodou historicky snižují možnosti povodní a zátop Jablonce nad Nisou, Liberce a níže položených obcí velmi účinně. Pro zajištění zdrojů povrchové pitné vody byly v povodí Jizery (podpovodí Kamenice) vybudovány nádrže Souš a Josefův Důl. V západní části kraje jsou význačné nádrže Stráž pod Ralskem a Naděje.

Malé nádrže a rybníky jsou převážně v západní části území (Českolipsko) a v jihovýchodní části (Semilsko).

Mezi nejvýznamnější rybniční soustavy patří rybníky Břehyňský, Máchovo jezero, Novozámecký na Robečském potoce, Dolanský, Mlýnský, Holanský, Malá a Velká Nohavice, Kravský, Jílovský a Koňský na Bobřím potoce, Dvorní, Pivovarský a Markvartický na Panenském potoce, hradčanská rybniční soustava (Černý, Vavrouškův, Strážovský, Držník, Hradčanský rybník), svébořická rybniční soustava (Novodvorský, Hvězdovský a Ploužnický rybník), Kunratické rybníky na Svitávce, Hamerské jezero .

Vodní díla ve správě povodí Ohře s.p.

Název díla Tok Čís. hydr. pořadí Obec
Naděje Hamerský potok 1-14-03-042 Cvikov
nádrž na Hamerském potoce, tížní zděná hráz 8 m vysoká, délka v koruně 92 m. Vodní plocha měří 1,2 ha. Stálý objem 0,002 mil. m3, celkový objem 0,024 mil. m3. Délka vzdutí 0,2 km, maximální hladina 467,35 m n. m. Nádrž slouží k zachycování splavenin. Stavba z r. 1938.
Stráž pod Ralskem Ploučnice 1-14-03-004 Stráž pod Ralskem
nádrž na Ploučnici, zemní hráz 6 m vysoká, délka v koruně 881 m. Vodní plocha měří 73 ha, max. hloubka 4,15 m, stálý objem 0,455 mil. m3, celkový objem 1,778 mil m3. Délka vzdutí 0,7 km, maximální hladina 311,45 m n. m. Nádrž slouží k ochraně před velkými vodami a chovu ryb, v minulosti rekreační využití, v současnosti převážně jen vodní lyžování, Stavba z r. 1914, rekonstrukce v r. 1925 a 1997.


Vodní díla ve správě povodí Labe s.p.

Název díla Tok Čís. hydr. pořadí Obec
Josefův Důl Kamenice 1-05-01-060 Josefův Důl
nádrž na Kamenici, hlavní sypaná hráz vysoká 45 m, délka v koruně 360 m. Vodní plocha měří 150 ha, max. hloubka 39 m, stálý objem nádrže 0,85 mil. m3, zásobní objem 20,55 mil. m3, celkový objem 23,25 mil. m3. Délka vzdutí 2,6 km, maximální hladina 733,2 m n. m. Vodárenská nádrž, stavba ukončena v r. 1982.
Souš Černá Desná 1-05-01-060 Desná
nádrž na Černé Desné, zemní sypaná hráz 23 m vysoká, délka v koruně 364 m. Vodní plocha měří 102 ha, maximální hloubka 20,5 m, stálý objem nádrže 0,21 mil. m3, zásobní objem 5,16 mil,. m3, celkový objem 7,84 mil. m3. Délka vzdutí 2,1 km, max. hladina 770,5 m n. m. Vodárenská nádrž, ochrana před velkými vodami, převod vody z Bílé Desné. Stavba díla dokončena v r. 1915, rekonstrukce 1924-1927, úprava pro vodárenské využití 1970-1974.
Bedřichov Černá Nisa 2-04-07-016 Bedřichov
nádrž na Černé Nise, tížní zděná hráz 23 m vysoká, délka v koruně 340 m. vodní plocha měří 42 ha, max. hloubka 14,6 m. Stálý objem nádrže 0,04 mil. m3, zásobní objem 1,70 mil. m3, celkový 2,15 mil. m3. Délka vzdutí 1,0 km, maximální hladina 774,86 m n. m. Nádrž slouží pro výrobu elektřiny a ochranu před velkými vodami. Stavba ukončena v r. 1906.
Harcov Harcovský potok 2-04-07-014 Liberec
nádrž na Harcovském potoce v Liberci, tížní zděná hráz vysoká 19 m, délka v koruně 157 m. Vodní plocha měří 12,5 ha, max. hloubka 13,1 m, stálý objem nádrže 0,05 mil. m3, zásobní objem 0,35 mil m3, celkový objem 0,72 mil m3. Délka vzdutí 0,08 km, max. hladina 374,1 m n. m. Průmyslové a rekreační využití, ochrana před velkými vodami. Stavba byla dokončena v r. 1904.
Mšeno Mšenský potok 2-04-07-004 Jablonec nad Nisou
nádrž na Mšenském potoce v severní části Jablonce n. N., tížní zděná hráz 20 m vysoká, délka v koruně 425 m. Vodní plocha měří 42,1 ha, max. hloubka 14,75 m, stálý objem 0,08 mil. m3, zásobní objem 1,97 mil m3, celkový objem 3,06 mil m3. Délka vzdutí 1,1 km, max. hladina 513 m n. m. Nádrž slouží průmyslu, ochranu před velkými vodami, rekreaci a pro chov ryb. Stavba ukončena v r. 1909.
Fojtka Fojtka 2-04-07-027 Mníšek
nádrž na Fojteckém potoce, zděná hráz 15,5 m vysoká, délka v koruně 146 m. vodní plocha 6,7 ha, max. hloubka 10,6 m, stálý objem nádrže 0,025 mil m3, zásobní objem 0,123 mil- m3, celkový objem 0,325 mil. m3. Délka vzdutí 0,4 km, max. hladina 393,1 m n. m. Využití pro průmysl a ochranu před velkými vodami, rekreace, Stavba ukončena v r. 1906.
Mlýnice Albrechtický potok 2-04-07-029 Nová Ves
nádrž na Albrechtickém potoce, tížní zděná hráz 22 m vysoká, délka v koruně 159 m. Vodní plocha měří 4,5 ha, max. hloubka 14,5 m, stálý objem nádrže 0,02 mil. m3, celkový objem 0,24 mil. m3. Délka vzdutí 0,35 km, maximální hladina 393,9 m n. m. Ochrana před velkými vodami, rekreace, chov ryb.


Další vodárensky významné nádrže

  Název díla Tok Čís. hydr. pořadí Obec
Máchovo jezero Robečský potok 1-14-03-067 Doksy
nádrž na Robečském potoce, zemní hráz 9,4 m vysoká, délka v koruně 130 m, vodní plocha 284 ha, stálý objem 5,459 mil. m3, celkový objem 6,312 mil. m3, délka vzdutí 3,1 km, maximální hladina 266,3 m n. m. Nádrž slouží k ochraně před velkými vodami a chovu ryb, významné rekreační využití – koupání, veslování plachtění. Plocha povodí 97,31 km2, průměrný roční průtok 0,563 m3.s-1. Stavba z r. 1272, v r. 1972 generální oprava. Největší vodní nádrž v Libereckém kraji.
Novozámecký rybník Robečský potok 1-14-03-081 Jestřebí
nádrž na Robečském potoce, zemní hráz 110 m dlouhá v koruně. vodní plocha měří 128,3 ha, celkový objem 1,29 mil. m3, délka vzdutí 2,1 km, maximální hladina 258,4 m n m. Nádrž slouží pro chov ryb; národní přírodní rezervace (Ramsarský mokřad), kulturní památka. Rybník zbudován v r. 1479, oprava výpusti v r. 1997.
Břehyňsky rybník Břehyňský potok 1-14-03-066 Doksy
nádrž na Robečském potoce, zemní hráz 140 m dlouhá v koruně. Vodní plocha měří 90,3 ha, celkový objem 1,0 mil. m3, délka vzdutí 2,0 km. Chov ryb, národní přírodní rezervace (Ramsarský mokřad, biogenetická rezervace Rady Evropy). Stavba z r. 1287.
Hamerský rybník Ploučnice 1-14-03-002 Hamr na Jezeře
nádrž na Ploučnici, resp. na Hamerské strouze, rozloha cca 50 ha, bojem 0,6 mil m3. Rybník s tradičním rekreačním využitím, též rybochovný, ale méně zatěžovaný než sousední nádrž Horka. V letech 1984-94 vypuštěn z důvodu hrozícího průvalu vod do hlubinného uranového dolu, pro zachování nejcennějších ekosystémů v přítokové části zbudována v r. 1988 záchranná hrázka. Po rekonstrukci postupná regenerace bioty, ale některé botanické fenomény již zanikly a další jsou ohrožovány nevhodným režimem hospodaření v okolních porostech.


N-leté maximální průtoky v profilech vodních děl

VD Tok Plocha (km2) Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
Bedřichov * Černá Nisa 4.31 2.10 3.50 6.00 8.40 11.20 15.70 19.70
Harcov * Harcovský p. 15.60 3.80 6.00 10.00 13.60 17.80 24.40 30.10
Fojtka * Fojtka 6.90 2.50 4.00 6.80 9.40 12.50 17.30 21.50
Mlýnice * Albrechtický p. 5.90 2.00 3.20 5.50 7.60 10.10 14.00 17.50
Mšeno * Mšenský p. 4.90 1.80 2.90 5.00 6.90 9.20 12.80 16.00
Josefův Důl * Kamenice 20.02 15.50 24.10 38.30 51.10 65.80 88.10 107.30
Souš * Černá Desná 14.96 12.50 19.60 31.40 42.20 54.60 73.60 89.80
Stráž p R. * Ploučnice 42.80 4.10 5.50 8.30 12.00 17.00 25.00 31.00
Loučná * Rýnovická Nisa 12.50 4.50 7.30 12.00 16.50 21.70 29.80 36.90
Paseky * Lužická Nisa 7.60 2.60 4.20 7.10 9.80 13.00 18.00 22.40
- údaje o průtoku jsou v (m3)
* data dodaná VHD Povodí Labe v lednu 2005 jako poslední aktuální

Stanovená záplavová území v Libereckém kraji

Vodní tok Okres Rozsah řešeného území Stav stanovení ZÚ Datum stanovení Č.j.
oddooddo ANO NE
úsek říční km km km
Černá Nisa Liberec ústí Kateřinky 0,00 5,70   5,70    
Doubský potok Liberec město Liberec   0,00 5,60 5,60   21.10.98 RŽP/2/1644/98/231/Sv
Františkovský potok Liberec     0,00 2,90 2,90   26.4.99 RŽP/2/193-G/99-231.9/Bu
Harcovský potok Liberec     0,00 1,66 1,66   29.4.99 RŽP/2/193-H/99-231/Sv
Janovodolský potok Liberec     0,00 4,28 4,28   22.4.99 RŽP/2/193-E/99-231.9/Bu
Jeřice Liberec Mníšek - Nová Ves   3,78 11,72 7,94   15.5.98 RŽP/2/747-2/98-231/GFT
Jizera Liberec okres Liberec   70,60 75,40 4,80   19.3.98 RŽP/2/300/98/231/Sv
Jizera Semily okr. Semily   75,50 88,00 12,50   30.3.01 ŽP/2869/2000/VH
Jizera Jablonec nad N. okr. Jablonec nad N.   88,30 101,00 12,70   6.3.01 ŽP 198/2001/234.6
Jizera Semily okr. Semily   101,00 144,50 43,50   30.3.01 ŽP/2869/2000/VH
Kamenice Semily okr. Semily   0,00 6,40   6,40    
Kamenice Jablonec n.N.   Plavy 6,40 9,60   3,20    
Kamenice Jablonec n.N. Plavy Josef. Důl 9,60 31,00 21,40   17.11.99 ŽP 508/1999
Libuňka Semily Turnov Sedmihorky 0,00 4,90   4,90    
Luční potok Liberec     0,00 1,20 1,20   29.4.99 RŽP/2/193-F/99/2031/Sv
Lužická Nisa Liberec st. hranice Liberec 0,00 1,36 1,36   24.5.99 840/1/6/245/99/9374
Lužická Nisa Liberec st. hranice Liberec 1,36 18,90 17,54   8.4.99 RŽP/2/193-C/99-231.9/GFT
Lužická Nisa Liberec st. hranice Liberec 18,90 26,40 7,50   18.3.99 RŽP/2/193-A/99-231.9/GFT
Lužická Nisa Liberec město Liberec   26,10 37,00 10,90   12.11.97 RŽP/2/1264/97-231/Ne
Lužická Nisa Liberec Liberec Jablonec 36,80 41,40 4,60   27.11.00 RŽP/2/2929/00-231.2/Sv
Lužická Nisa Jablonec nad N. okr. Jablonec nad N.   41,40 49,10   7,70   předl. 11.10.2000
Mohelka Liberec okres Liberec   6,15 32,90 26,75   26.2.99 RŽP/2/907/98/231/Sv
Ostašovský potok Liberec     2,30 5,20 2,90   19.3.99 RŽP/2/193-B/99-231.9/GFT
Plátenický potok Liberec     0,00 2,20 2,20   29.4.99 RŽP/2/193-I/99-231/Sv
Radčický potok Liberec     0,00 1,64 1,64   9.4.99 RŽP/2/371/99-231.9/GFT
Ruprechtický potok Liberec     0,00 1,14 1,14   18.5.99 RŽP/2/193-J/99-231.9/Ne
Řasnice Liberec město Frýdlant   0,00 1,40 1,40   3.11.97 RŽP/2/1257/97/Hd-231
Slunný potok Liberec     0,00 4,42 4,42   16.4.99 RŽP/2/193-D/99-231.9/Bu
Smědá Liberec Ves-Frýdlant   0,00 24,39 24,39   30.10.98 RŽP/2/1722/98/Hd-231
Smědá Liberec Frýdlant Bílý Potok 23,70 41,50 17,80   7.12.00 RŽP/2/3388/00/Hd-231.2
Višňovský potok Liberec Višňová   0,55 0,99 0,45   30.10.98 RŽP/2/1722/98/Hd-231
Ploučnice Česká Lípa hr.okr.Č.Lípa průrva Noviny 19,15 79,70 Q(20), 50, 100   22.9.00 RŽP/2/1722/98/Hd-231
Ploučnice Česká Lípa průrva Noviny nad Janův Důl 79,70 103,00 Q5, 20, 100   22.3.04 KULK/3281/2004/OLH
Svitávka Česká Lípa Zákupy Dolní Světlá 0,00 36,50     9.3.05 KÚLK 747/2005
Panenský potok Liberec,Č.Lípa Pertoltice p/R Jitrava 3,88 26,71     29.11.04 KULK1326/11473/2004/OLH

Čistírny odpadních vod v záplavovém území

Místo Recipient Vlastník Přítok (m3/den)
ČOV Stráž pod Ralskem Ploučnice SVS 3050
ČOV Lázně Kundratice Ploučnice 84
ČOV Lázně Kundratice centrální Ploučnice SVS 135
ČOV průmyslová závod Lites Černá Nisa Lites 260
ČOV Frýdlant Smědá Slezan a.s. 6000
ČOV Hejnice-SBR Smědá FVS 690
ČOV Raspenava Smědá FVS 82
ČOV Rychnov u Jablonce nad Nisou Mohelka SVS 350
ČOV Jablonec nad Jizerou Jizera 2542
ČOV Poniklá - centrální Jizera 180
ČOV Rokytnice nad Jizerou - centrální Jizera 1760
ČOV Bílý Kostel nad Nisou Lužická Nisa SVS 120
ČOV Hodkovice nad Mohelkou Mohelka SVS 1028
ČOV průmyslová Chrastava Lužická Nisa SVS 840
ČOV Mníšek Jeřice 50
ČOV Liberec Lužická Nisa 69984
ČOV Semily Jizera 2700
ČOV Albrechtice v Jizerských horách Kamenice 260
ČOV Jiřetín pod Bukovou Kamenice 168
ČOV Plavy - centrální Kamenice 77
ČOV Tanvald 9037EO Kamenice 1991
ČOV Horní Tanvald Kamenice 90
ČOV Velké Hamry Kamenice 780
ČOV Vranové Jizera 160
ČOV Příšovice-průmysl.+komun. Jizera 1500
ČOV Svijany Jizera 77
ČOV Turnov Jizera 4445
ČOV Železný Brod Jizera SVS 1728
ČOV Paseky nad Jizerou - KDČB 30 Jizera 30
ČOV Mimoň Ploučnice SVS
ČOV průmyslová SAP Mimoň Ploučnice
ČOV (Žandov) Dolní Police Ploučnice SVS 916
NS Autobaterie s.r.o. Česká Lípa Ploučnice Autobaterie
ČS FEHRER Česká Lípa Ploučnice Fehrer
ČOV Česká Lípa Ploučnice SVS 16231
Lokální ČOV- Žizníkov Ploučnice 6
ČOV Hradčany - centrální (sídliště) Ploučnice 1200